Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie priemyselných brán

Vykonávame odborné prehliadky – revízie zdvíhacích zariadení a odborné skúšky – revízne skúšky zdvíhacích zariadení na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie zariadenia, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a, Zákona NR SR  č. 124/2006 Z. z. a podľa § 9 a § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v rozsahu Bf – zvisle posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

Pri každej revízii priemyselnej brány sa podrobne prekontrolujú a preskúšajú  všetky súčasti brány, jej  prípadné opotrebovanie, poškodenie a funkčnosť pri plnej prevádzke brány a preskúma sa technická dokumentácia zariadenia. V prípade nedostatkov navrhneme riešenie na ich odstránenie

Revízna správa vyhotovená našim revíznym technikom zdokumentuje technický stav priemyselnej brány  V prípade nedostatkov navrhneme riešenia na ich odstránenie.

Revízie priemyselných brán vykonávame na území celej SR. V prípade potreby vykonávame aj odborné zaškolenia a preškolenia obsluhy zdvíhacích zariadení.